Nội quy tiếp công dân

I.ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN:
1. Khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ công chức, trang phục phải chỉnh tề, có thái độ lịch sự hòa nhã, tôn trọng công dân; tự giói thiệu chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Chỉ được tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân. không được tiếp tại nhà riêng.
2. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày vào sổ tiếp công dân. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại. tố cáo. Trường hợp công dân trinh bày bằng miệng nếu thầy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận hoặc ghi nội dung công dân trình bày và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung.
3. Nếu đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo các thủ tục, điều kiện, thời hiệu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì tiếp nhận đơn, báo cáo với lãnh đạo để được xem xét, giải quyết. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.
4. Nếu đơn khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét. có văn bản hoặc quyết định giải quyết cuối cùng đúng chính sách pháp luật thi trà lởi rõ và yêu cầu công dân chấp hành.
5. Những đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì tiếp nhận tham mưu với lãnh đạo chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
Trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo nhưng nội dung có tính bức xúc, phức tạp nếu không xử lý ngay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể; xâm hại đển tính mạng công dân; làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì phải ghi nhận và báo cáo ngay cho lãnh đạo để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
6. Được quyền từ chối không tiếp những công dân vi phạm quy chế, nội qui tiếp công dân, những người đang trong tình trạng say rượu, bệnh tâm thần.
7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi ngưòi tố cáo yêu cầu.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:
1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời... cho cán bộ tiếp dân; trường hợp công dân không trực tiếp đến thì có thế ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị em ruột được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân; không tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép cùa cán bộ tiếp công dân.
2. Phải có đơn trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình khi có yêu cầu của cán bộ tiêp dân.
3. Ký xác nhận hoặc điểm chỉ nội dung đã trình bày với cán bộ tiếp dân.
4. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung phải cử đại diện để trình bày vói cán bộ tiếp dân.
5. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ tiếp dân với lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. NGHIÊM CÁM:
1. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
2.  Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ.
3.  Nghiêm cấm mọi người không đưọ'c mang theo các vật dễ cháy, nổ, chất độc hay hung khí vào nơi tiểp dân (trừ những người được phân công làm nhiệm vụ).

IV. LỊCH TIÉP CỔNG DÂN:
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần; trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định thì tiếp vào ngày làm việc kế tiếp.
- Cán bộ tiếp công dân, tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thời gian tiếp công dân:
+ Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30.
+ Buổi chiều : từ 13h 30 đến 16h30.

Cán bộ tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy tiếp công dân; nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.