Kết quả chính thức cuộc thi ViOlympic cấp tỉnh năm 2013

Quyết định khen thưởng và danh sách đội tuyển thi cấp toàn quốc.