Dự thảo Thông tư quy định quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Thông tư quy định quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành Thông tư đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi nhằm tiếp tục hoàn thiện
THÔNG TƯ
Quy định quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

 
   

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư qui định quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về đào tạo qua mạng dưới hình thức kết hợp, hỗ trợ đào tạo truyền thống, chính quy: điều kiện, nội dung, tổ chức thực hiện; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy và học qua mạng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2. Văn bản này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đào tạo qua mạng hay đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo không tập trung, theo đó người học thông qua mạng viễn thông (chủ yếu là qua Internet) để tham dự một khoá học, một cua học do cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện.
Đào tạo qua mạng được gọi là đồng bộ khi giảng viên và người học có thể trao đổi với nhau theo thời gian thực, tức là không có thời gian trễ lớn như trao đổi điện thoại, qua chat bằng gõ văn bản, qua video chat. Ngược lại, đào tạo qua mạng không đồng bộ là đào tạo khi trao đổi giữa giảng viên và người học có độ trễ lớn về mặt thời gian (như trao đổi qua diễn đàn, qua email, qua mạng xã hội…).
2. Đào tạo qua mạng hỗ trợ đào tạo truyền thống hay còn được gọi là đào tạo kết hợp (blended learning): là việc tổ chức đào tạo dựa trên phương thức truyền thống (mặt đối mặt trên lớp) kết hợp phương thức học điện tử (e-Learning) nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chất lượng giáo dục.
3. Đào tạo qua mạng toàn phần (mô hình trường đại học trực tuyến Cyber University) là việc cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi, đánh giá, và cấp văn bằng chứng chỉ hoàn toàn qua mạng.
4. e-Learning là hình thức học điện tử, qua đó người học có thể tự học thông qua các bài giảng điện tử sử dụng đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh tĩnh, video, đồ hoạ…). Bài giảng điện tử e-Learning có thể được truyền tải qua mạng Internet trực tiếp hoặc tải về từ Internet hoặc qua các phương tiện lưu trữ khác như CD, DVD, USB… Với bài giảng điện tử e-Learning, người học có thể chủ động tự học mọi lúc, mọi nơi và có nội dung phù hợp với nhu cầu học tập. Các hình thức học tập như m-Learning (học thông qua thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác), u-Learning (học thông qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ nơi nào), hay smart-Learning đều là các hình thái của học điện tử e-Learning.
5. Công cụ soạn bài giảng điện tử (Authoring Tools): là phần mềm giúp tạo ra các bài giảng điện tử.
6. Nguồn học liệu điện tử (education resourses, education materials) là tập hợp các phương tiện phục vụ dạy và học: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu (slide), bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo...
7. Hệ thống quản lý học tập qua mạng (LMS - Learning Management System): là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo qua mạng từ lúc nhập học đến khi người học hoàn thành khóa học qua mạng. Cụ thể: LMS giúp cơ sở đào tạo theo dõi và quản lý quá trình học tập của người học; giúp giáo viên giao tiếp với người học trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp người học có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.
8. Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System, course repository): là hệ thống phần mềm quản lý kho nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học. Hệ thống quản lý nội dung học tập qua mạng có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để phân phát nội dung học tập tới người học) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra các nội dung học tập).
Điều 3. Nguyên tắc chung triển khai đào tạo qua mạng
1. Đào tạo qua mạng được sử dụng để hỗ trợ, thay thế một phần chương trình đào tạo (sử dụng đào tạo qua mạng như hình thức đào tạo kết hợp – blended learning). Đào tạo qua mạng lấy việc tự học là chính, đòi hỏi người học phải tự giác và quyết tâm cao để hoàn thành chương trình học tập của mình.
2. Để đảm bảo chất lượng kết quả đào tạo qua mạng, việc kiểm tra, đánh giá kết thúc môn hoặc học phần phải được tổ chức tập trung, có sự giám sát trực tiếp của cơ sở đào tạo.
3. Việc tổ chức đào tạo qua mạng cũng phải tuân thủ các quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
4. Trang thông tin điện tử hoặc website cung cấp nội dung, dịch vụ đào tạo qua mạng phải tuân thủ Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2013 quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
5. Hệ thống CNTT liên quan đào tạo qua mạng phải đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan về an toàn, an ninh thông tin.
6. Bài giảng điện tử và học liệu điện tử phải đảm bảo giúp người học có thể tự học được một cách dễ dàng, thuận tiện.
Điều 4. Tuân thủ chuẩn e-Learning
Các học liệu điện tử, bài giảng điện tử eLearning, hệ thống LMS, LCMS cần tuân thủ và tương thích các chuẩn đóng gói SCORM, AICC.
Điều 5. Sử dụng phần mềm mã nguồn mở
Khuyến khích các cơ sở đào tạo khai thác sử dụng các hệ thống phần mềm mã nguồn mở trong tổ chức đào tạo qua mạng (xin tham khảo Danh sách phần mềm nguồn mở có thể áp dụng đào tạo qua mạng trong Phụ lục 1 của Thông tư này).
Điều 6. Học liệu điện tử
1. Phương thức cung cấp học liệu điện tử đến người học:
a) Trực tuyến qua mạng Internet;
b) Trực tuyến qua mạng nội bộ;
c) Đĩa CD, DVD, thẻ nhớ USB để người học có thể chủ động học ngoại tuyến, không cần kết nối mạng.
2. Mỗi môn học phải có ít nhất ba tiết giảng được công bố công khai và được truy cập sử dụng miễn phí để người học có thể tham khảo.
Điều 7. Điều kiện cơ bản tổ chức đạo tạo qua mạng
Điều kiện cơ bản tổ chức đào tạo qua mạng của cơ sở đào tạo gồm có:
1. Cổng thông tin điện tử hoặc website đào tạo qua mạng;
2. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet với băng thông đáp ứng nhu cầu người dùng, không để xẩy ra nghẽn mạng hay quá tải;
3. Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm:
a)  Đội ngũ chuyên viên CNTT;
b)  Đội ngũ hỗ trợ thiết kế và xây dựng bài giảng e-Learning;
c)   Đội ngũ giảng viên có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning;
4.  Hệ thống quản lý học tập qua mạng (LMS);
5.     Hệ thống quản lý nội dung LCMS;
6.     Hệ thống nội dung bài giảng điện tử, học liệu;
7.     Quy chế đào tạo qua mạng.
Điều 8. Nội dung đào tạo qua mạng
Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định môn học, học phần được phép thực hiện qua mạng (gọi chung là học phần đào tạo qua mạng). Nội dung các học phần đào tạo qua mạng có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với các học phần thuộc chương trình cùng ngành học, cấp học.
Điều 9. Cổng thông tin đào tạo qua mạng
1. Cơ sở đào tạo cần phải có cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng và phải tích hợp một số hệ thống sau đây:
a) Hệ thống quản lý học tập (LMS).
b) Kho học liệu số gồm các bài giảng điện tử, sách điện tử, .. phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học.
c) Diễn đàn (forum) trao đổi về học tập có sự tham gia của giảng viên để giải đáp thắc mắc của người học.
d) Cung cấp thông tin liên quan đào tạo qua mạng gồm:
- Văn bản, qui chế, qui định liên quan đến đào tạo qua mạng;
- Chương trình, kế hoạch đào tạo qua mạng;
- Thời khoá biểu và hướng dẫn cách học tập, kiểm tra, đánh giá đối với từng nội dung đào tạo qua mạng;
- Đường dẫn truy cập tới các nội dung học tập liên quan.
đ) Hệ thống thư điện tử cấp tới từng người học để trao đổi thông tin liên quan đến quá trình đào tạo qua mạng.
2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo ban hành qui chế về tổ chức, vận hành, cung cấp thông tin cho cổng thông tin đào tạo qua mạng.
Điều 10. Hệ thống quản lý học tập qua mạng
Để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải triển khai hệ thống quản lý học tập qua mạng (LMS). Hệ thống LMS có các tính năng tối thiểu sau đây:
1. Cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân.
2. Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên hệ thống đào tạo qua mạng.
3. Cung cấp diễn đàn (Forums) và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng.
Điều 11. Đội ngũ triển khai đào tạo qua mạng
1. Giảng viên tham gia đào tạo qua mạng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của Bộ GDĐT, nắm vững kỹ năng dạy học qua mạng; có khả năng quản lý, hướng dẫn và giải đáp người học qua phương thức đào tạo qua mạng; sử dụng thành thạo hệ thống học tập qua mạng (LMS) và các phương tiện CNTT theo yêu cầu của nhà trường với vai trò một giảng viên.
2. Cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống đào tạo qua mạng phải am hiểu các hệ thống ứng dụng CNTT liên quan đến đào tạo qua mạng của nhà trường; được hướng dẫn, chuyển giao công nghệ để quản trị, vận hành hệ thống CNTT đảm bảo hệ thống đào tạo qua mạng hoạt động ổn định.
3. Cán bộ thiết kế bài giảng e-Learning, thiết kế học liệu điện tử phải am hiểu quy trình thiết kế bài giảng e-Learning, quy trình sản xuất học liệu; sử dụng thành thạo các công cụ CNTT liên quan và phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức thiết kế, xây dựng bài giảng e-Learning và học liệu điện tử phục vụ đào tạo qua mạng của nhà trường.
4. Trước khi tham gia các khoá đào tạo qua mạng, nhà trường phải tổ chức hướng dẫn người học cách tham gia và sử dụng hệ thống đào tạo qua mạng.
5. Thủ trưởng cơ sở đào tạo tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ kỹ thuật và cán bộ thiết kế bài giảng e-Learning được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công việc được giao.
Điều 12. Quy chế tổ chức đào tạo qua mạng
Trên cơ sở các quy chế đào tạo, Thủ trưởng cơ sở đào tạo ban hành quy chế tổ chức đào tạo qua mạng trong đó tự quy định rõ:
1. Quy trình đào tạo qua mạng: từ khâu người học đăng ký học đến khi kết thúc môn học, cách thức tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi kết thúc đối với từng học phần thực hiện đào tạo qua mạng;
2. Xác định tỉ lệ cho phép người học qua mạng/giáo viên môn học để đảm bảo quyền lợi của người học và chất lượng đào tạo;
3. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia qua trình đào tạo qua mạng.
4. Tổ chức thẩm định nội dung đào tạo, thẩm định học liệu trước khi đưa vào sử dụng.
5. Quy đổi khối lượng thời gian đào tạo qua mạng so với đào tạo truyền thống (mặt giáp mặt trên lớp).
6. Tổ chức đánh giá hiệu quả quá trình học qua mạng thông qua kênh phản hồi của người học.
7. Quyền lợi và nghĩa vụ của người học.
8. Tài chính.
Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
1. Hoạt động đào tạo qua mạng chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, của các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan và của chính quyền các cấp.
2. Cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đào tạo qua mạng, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về đào tạo qua mạng thì bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Trách nhiệm Cục Công nghệ thông tin:
- Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này.
- Kiểm tra sự tuân thủ hoạt động đào tạo qua mạng của các cơ sở đào tạo theo quy định của Thông tư này.
b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo qua mạng theo thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở đào tạo
a) Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động dạy và học qua mạng trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động đào tạo qua mạng; đảm bảo quyền lợi của người học và cán bộ tham gia tổ chức, triển khai hoạt động đào tạo qua mạng.
b) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng đào tạo qua mạng do nhà trường tổ chức.
c) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai hoạt động đào tạo qua mạng theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 15. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có triển khai hoạt động đào tạo qua mạng tuyến chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);   
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công thương;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Như điều 15;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Cục CNTT.
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Vinh Hiển
 
Xem chi tiết

Ý kiến góp ý của các đơn vị, các cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2015 theo địa chỉ: Cục Công nghệ thông tin, 15 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.38695712; Hòm thư điện tử: cuccntt@moet.edu.vn.